Karta Praw Pasażera lokalnego transportu zbiorowego w Białej Podlaskiej

 

Rozdział 1 – Przejazd i przewożenie bagażu.

§1

 1. Pasażer ma prawo wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami przeznaczonymi do tego celu.
 2. Pasażer ma prawo wysiadać na przystankach oznaczonych „na żądanie”, po wcześniejszym uprzedzeniu o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku. Czynność ta winna być dokonana w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
 3. Pasażer ma prawo wsiadać na przystanku oznaczonym „na żądanie” po uprzednim zasygnalizowaniu tego prowadzącemu pojazd poprzez podniesienie ręki. Czynność ta winna być dokonana w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
 4. Pasażer ma prawo zająć miejsca w pojeździe na przystanku początkowym niezwłocznie po zakończeniu przez prowadzącego pojazd czynności związanych ze zmianą kierunku, przy uwzględnieniu czasu przerwy przysługującej kierowcy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowcy. Prowadzący jest obowiązany podjechać na przystanek początkowy niezwłocznie po zakończeniu tych czynności, aby umożliwić oczekującym zajęcie miejsc.
 5. Pasażer ma prawo podróżować z wózkiem dziecięcym. Dziecko może podróżować w wózku pod warunkiem zabezpieczenia go przed wypadnięciem.
 6. Pasażer niepełnosprawny lub z dzieckiem na ręku ma prawo zająć specjalnie wyznaczone dla nich miejsca. Pasażer, który uprzednio zajął takie miejsce, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je, w razie zgłoszenia się osoby uprawnionej, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
 7. Pasażer ma prawo przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, w sposób który nie będzie utrudniał przejścia i nie narażałby na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczałby widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażałby bezpieczeństwu ruchu. Zasady przewożenia zwierząt oraz bagażu szczegółowo określa regulamin porządkowy.
 8. Pasażer ma prawo do przejazdu w warunkach zapewniających odpowiednią temperaturę oraz widoczność wewnątrz pojazdu. Przewoźnik ma obowiązek włączyć ogrzewanie pojazdu, gdy temperatura spada poniżej 0 °C, a oświetlenie w warunkach niedostatecznej widoczności.

Rozdział 2 – Taryfa przewozowa i kontrola biletów.

§2

 1. Pasażer może nabyć w autobusie bilet uprawniający do przejazdu, w czasie postoju na przystanku, za odliczoną kwotę. Kierowca nie ma obowiązku posiadania pieniędzy do wydawania reszty.
 2. Pasażer ma prawo do kontynuowania jazdy w razie awarii lub uszkodzenia pojazdu na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym, podstawionym przez przewoźnika.
 3. Pasażer ma prawo do przejazdu – w przypadku linii zastępczych lub tymczasowych, uruchamianych na czas planowanych remontów dróg podczas korzystania z przejazdu łączonego (tj. linia podstawowa plus linia tymczasowa zastępcza) – po skasowaniu biletu jednoprzejazdowego, skasowanego w jednym z pojazdów tych linii. Bilet zachowuje ważność w pojeździe drugim, przez 30 minut od chwili skasowania.
 4. Osoba kontrolująca powinna mieć przy sobie identyfikator ze zdjęciem. Identyfikator powinien być umieszczony na widocznym miejscu.
 5. Pasażer ma prawo w przypadku nieposiadania ważnego biletu na przejazd uregulować należności przewozowe wraz z opłatą dodatkową („karą”) w wysokości przewidzianej w taryfie u osoby kontrolującej bilety – za pokwitowaniem, albo w sposób określony w wezwaniu do zapłaty. W przypadku nieposiadania biletów przez kierującego pojazdem, osoba kontrolująca nie może nałożyć na pasażera opłaty dodatkowej („kary”) i zobowiązana jest sporządzić raport na tę okoliczność.
 6. Pasażer ma prawo do obniżenia nałożonej opłaty dodatkowej („kary”), jeżeli przedłoży w siedzibie jednostki wskazanej na pokwitowaniu lub wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej, nie okazany w czasie kontroli ważny imienny bilet okresowy zakupiony przed kontrolą bądź dokument uprawniający do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu.

Rozdział 3 – Skargi i wnioski.

§3

 1. Pasażerowie mają prawo składać skargi, wnioski i reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przewozu. W każdym pojeździe powinna znajdować się informacja, do kogo pasażerowie mogą je kierować.
 2. Pasażer ma prawo do złożenia skargi lub wniosku w sprawie trybu i zasadności nałożenia opłaty dodatkowej (ustnie, osobiście bądź pisemnie) lub reklamacji (tylko pisemnie), nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, w komórce wskazanej na pokwitowaniu lub wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej. Uznanie zasadności reklamacji, dotyczącej nałożenia opłaty dodatkowej, może nastąpić pod warunkiem uiszczenia należności przewozowych.
 3. Pasażer ma prawo do złożenia skargi lub zażalenia związanego z niewłaściwym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej i poniesionych przez pasażera szkód. Skarga może zostać złożona w formie pisemnej, telefonicznej lub emailowej w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, w jednostce zarządzającej przewozami na danej linii oraz u przewoźnika. Każdy problem zostaje przeanalizowany indywidualnie i jeśli jest uzasadniony wówczas zostają podjęte działania zmierzające do jego rozwiązania.
a) Urząd Miasta Biała Podlaska b) Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o. o. c) Prywatna Komunikacja Miejska “Wiczuk” Tadeusz Wiczuk
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, ul. Brzegowa 2, ul. Przelotna 1a
21-500 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska
Tel/fax. 83 343-66-92 Tel. 83 343-27-95 Tel. 603-612-544
e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl,

www.bialapodlaska.pl

e-mail: sekretariat@mzkbp.pl

www.mzkbp.pl

 

Rozdział 4 – Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej.

§4

 1. Pasażer ma prawo zostać poinformowany o zmianach w rozkładzie jazdy, podawanych do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń wywieszonych na przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy oraz w punktach sprzedaży biletów, co najmniej na 3 dni przed terminem jego obowiązywania. Rozkład jazdy może być ponadto podany do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w formie książek, broszur, ulotek, na nośnikach elektronicznych lub w formie informacji telefonicznej.
 2. Pasażer ma prawo do zgłaszania swoich sugestii związanych z trasami, lokalizacją przystanków i częstotliwością kursowania. Jednostka zarządzająca transportem zbiorowym prowadzi konsultacje w zakresie planowanych rozwiązań komunikacyjnych.

 

Obowiązuje od 04.09.2010 r. Uchwała Rady miasta XXXVI1/134/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. – załącznik nr 2