Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 – 2020

Miejski  Zakład  Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz rozliczenie rekompensaty w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego za lata obrotowe 2019 – 2020.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o firmie i jej doświadczeniu;
  2. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  3. Listę referencyjną;
  4. Proponowaną cenę za badanie sprawozdania.

Oferty należy kierować pod adresem Spółki w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „Oferta – badanie sprawozdania finansowego 2019 – 2020” w terminie do 27 września 2019 roku (do godziny 9:00).

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji warunków a także odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Główna Księgowa – Anna Pawlikowska,   tel.  83 343 27 95 wew. 15.