Kontrola biletów i opłaty dodatkowe

Kontrola biletów

Zgodnie z zapisami prawa przewozowego, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej.

Od nałożonej opłaty dodatkowej pasażerowi przysługuje pisemne odwołanie do MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 7 (siedmiu) dni od jego wystawienia. Odwołania złożone po tym terminie nie są rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania niezapłaconych należności zewnętrznym firmom windykacyjnym.

 

Opłaty dodatkowe

Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:

  1. jako 70 – krotność tej ceny, za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu -196,00 zł,
  2. jako 50 – krotność tej ceny, za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 140,00 zł,
  3. jako 150 – krotność tej ceny, za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – 420,00 zł.

Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu o 30%, w razie jej natychmiastowego uiszczenia lub w terminie 7 dni od daty jej nałożenia.

Zwrot lub umorzenie opłaty dodatkowej może nastąpić po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% należnej opłaty dodatkowej, o której mowa powyżej oraz przedłożeniu w terminie 7 dni nieokazanego w czasie kontroli:

  1. ważnego imiennego biletu okresowego zakupionego przed kontrolą,
  2. ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

Obowiązuje od 13.07.2017 r. Uchwała Rady Miasta XXIX/45/17 z dnia 31 maj 2017 r.

Dokument do pobrania

Uchwala nr XXIX/45/17  Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

 

Wpłaty kwoty wymienionej w wezwaniu opłaty dodatkowej można dokonać gotówką w poniższych lokalizacjach:

  • Punkt Obsługi Pasażerów (POP); 21-500 Biała Podlaska, ul. Kraszewskiego 2,  poniedziałek –  piątek w godz. 9:00-17:00
  • Punkt Obsługi Pasażerów (POP); 21-500 Biała Podlaska, Rondo Dmowskiego (PKP)  poniedziałek –  piątek w godz. 6:30-14:30.

Należność można też uiścić w każdej placówce pocztowej lub przelewem bankowym na nr rachunku:  56 8025 0007 0019 5009 2000 0030

W tytule wpłaty/przelewu należy podać: nr wezwania oraz imię i nazwisko pasażera, którego wezwanie dotyczy.