Przepisy porządkowe w środkach publicznego transportu zbiorowego w mieście Biała Podlaska

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Przepisy porządkowe obowiązujące w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez miasto Biała Podlaska mają na celu:
1) ochronę zdrowia, życia i mienia osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego,
2) zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. 1. Pasażerowie korzystający z przejazdów pojazdami oraz obsługa pojazdów obowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.
2. Żądania i wskazówki obsługi pojazdów powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

§ 3. 1. Obsługa pojazdu powinna w czasie pełnienia obowiązków służbowych nosić lub umieszczać w pojeździe na widocznym miejscu swój identyfikator osobisty i okazywać go pasażerom na żądanie.
2. Informacje o zmianach w rozkładzie jazdy podawane są do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń wywieszonych na przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy oraz w punktach obsługi pasażera, co najmniej na 3 dni przed terminem jego obowiązywania. Rozkład jazdy może być ponadto podany do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Rozdział 2

Przewóz osób

§ 4. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają wysiadający.
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.
3. W sytuacjach awaryjnych dozwolone jest wsiadanie i wysiadanie z pojazdu poza przystankami w miejscu jego zatrzymania przez obsługę pojazdu i po otwarciu drzwi.
4. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.
5. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
6. Zabronione jest ruszanie pojazdu z przystanku przed zamknięciem drzwi. 

§ 5. 1. Pasażer ma prawo wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami przeznaczonymi do tego celu.
2. Pasażer ma prawo wysiadać na przystankach-oznaczonych „na żądanie”, po wcześniejszym uprzedzeniu o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku. Czynność ta winna być dokonana w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
3. Pasażer ma prawo wsiadać na przystanku oznaczonym „na żądanie” po uprzednim zasygnalizowaniu o tym kierującego pojazdem poprzez podniesienie ręki. Czynność ta winna być dokonana w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

§ 6. 1. Pasażer przewożący dziecko w wózku dziecięcym ma obowiązek zabezpieczyć dziecko przed wypadnięciem. Przewóz wózka nie wymaga wnoszenia opłat.
2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone napisem lub piktogramem „dla inwalidy”, „dla osoby z dzieckiem na ręku”, itp., obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
3. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.
4. Pasażer może zakupić bilet lub uzyskać informację od kierującego pojazdem wyłącznie w czasie postoju na przystanku.
5. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów i palenia tytoniu.

§ 7. 1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu, porządkowi lub narażające współpasażerów na
dyskomfort podróży z powodu braku zachowania elementarnej higieny osobistej (brud i odór), mogą być wezwane przez obsługę pojazdu i kontrolerów biletów do zachowania spokoju lub opuszczenia pojazdu.
2. Pasażer zobowiązany jest zastosować się do wezwania określonego w ust. 1.
3. W przypadku odmowy opuszczenia pojazdu przez osoby, o których mowa w ust. 1 obsługa pojazdu lub kontroler ma prawo do wezwania Straży Miejskiej lub Policji.

§ 8. 1. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, jednostek służby zdrowia.
2. W przypadkach opisanych w ust. 1 obsługa pojazdu jest uprawniona do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu i wypuszczeniu pasażerów w miejscu poza wyznaczonymi na trasie przejazdu przystankami, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

§ 9. 1. Zabronione jest:
1) wsiadanie (wskakiwanie) do pojazdu i wysiadanie (wyskakiwanie) z niego w czasie jazdy,
2) wsiadanie do pojazdu po sygnale dźwiękowym uprzedzającym o zamykaniu drzwi,
3) otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,
4) nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu,
5) prowadzenie rozmowy z kierowcą w czasie jazdy,
6) ograniczanie kierowcy widoczności oraz utrudnianie prowadzenia pojazdu,
7) wchodzenie do pojazdu w łyżwach, łyżworolkach, wrotkach lub podobnym sprzęcie,
8) zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
9) siadanie na barierkach ochronnych i poręczach,
10) wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
11) spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych w tym papierosów elektronicznych oraz zażywanie substancji odurzających,
12) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju,
13) zakłócanie spokoju w pojeździe poprzez zachowanie się niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub używanie wszelkiego sprzętu zakłócającego spokój (np. głośno odtwarzającego muzykę).

 

Rozdział 3

Przewóz bagażu i zwierząt

§ 10.1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach wyłącznie bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
2. Bagaż ręczny zabierany przez pasażerów przewozi się bezpłatnie.
3. Wózki inwalidzkie należy przewozić w miejscach do tego wyznaczonych z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających ich przesuwanie się.
4. Małe zwierzęta, z wyłączeniem wymienionych w § 11 ust. 1 pkt 4, można przewozić, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich koszach, skrzynkach, klatkach itp. zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody.
5. Przewóz psów, w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego pasażera, jest dozwolony pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.
6. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
7. Kierujący ma prawo odmówić zabrania do pojazdu bagażu lub zwierząt jeżeli nie zostały spełnione zalecenia niniejszego rozdziału.

§ 11.1. W pojazdach nie wolno przewozić:
1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd,
2) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwo palnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
3) broni palnej lub gazowej, z wyjątkiem broni funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby,
4) zwierząt niebezpiecznych lub jadowitych,
5) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
2. Dopuszcza się przewóz roweru w pojazdach, pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu oraz pasażerów.

§ 12. O rzeczach pozostawionych w pojeździe znalazca powinien poinformować obsługę pojazdu. 

Poniżej dokument do pobrania

(Dz. Urz.Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2892 ) Uchwała nr XXIX 44/17/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w środkach publicznego transportu zbiorowego w mieście Biała Podlaska