Uprawnienia do ulg

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX / 111/ 19  Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 października 2019 r.

WYKAZ
osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów’ środkami publicznego transportu
zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Biała Podlaska
1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
1) dzieci w wieku do 4 lat — na podstawie oświadczenia opiekuna;
2) osoby, które ukończyły 70 lat życia — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość pasażera;
3) osoby niepełnosprawne z orzeczoną:
a) niepełnosprawnością w stopniu znacznym wraz z opiekunem,
b) całkowitą niezdolnością do pracy,
c) całkowitą niezdolnością do pracy oraz samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dokumentu potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność;
4) zasłużeni honorowi dawcy krwi — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub aktualnej legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi oraz honorowi dawcy przeszczepu i dawcy przeszczepu na podstawie legitymacji wydanej przez właściwy podmiot;
5) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i młodzież ucząca się z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 roku życia wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dla uprawnionego — na podstawie ważnej legitymacji wydanej według wzoru określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na podstawie dokumentu potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność, a dla opiekuna — na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu;
6) młodzież ucząca się z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu co najmniej umiarkowanym, a także z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, od 16 do 25 roku życia wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dla uprawnionego — na podstawie ważnej legitymacji wydanej według wzoru określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na podstawie dokumentu potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność, a dla opiekuna
— na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu;
7) pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej sp. z o. o. — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej;
8) umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej — na podstawie ważnej legitymacji służbowej;
9) osoby represjonowane, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej — za okazaniem ważnej decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ, stwierdzającej przyznane uprawnienia;
10) osoby posiadające status weterana i weterana poszkodowanego za okazaniem ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, stwierdzającej przyznane uprawnienia;
11) osoby świadczące pracę w nielegalnych organizacjach związkowych i politycznych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych — za okazaniem ważnej decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ, stwierdzającej przyznane uprawnienia;
12) honorowi obywatele Miasta Biała Podlaska oraz zasłużeni dla Miasta Biała Podlaska — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub legitymacji potwierdzającej nadanie tytułu;
13) pasażerowie w Europejskim Dniu Bez Samochodu;
14) wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy — na podstawie ważnego identyfikatora wolontariusza;
15) pracownicy Urzędu Miasta Biała Podlaska lub innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Miasta Biała Podlaska w celu wykonywania obowiązków służbowych — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej wystawionej na Urząd Miasta Biała Podlaska.

2. Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnieni są:
1) dzieci po ukończeniu 4 lat, a przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej — na podstawie oświadczenia opiekuna;
2) uczniowie szkół podstawowych do lat 15 — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub ważnej legitymacji szkolnej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, albo dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek;
3) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia— na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub ważnej legitymacji szkolnej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
4) studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub ważnej legitymacji studenckiej;
5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dokumentu potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność;
6) emeryci — na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub legitymacji emeryta wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
3. Osoba posiadająca więcej niż jedno uprawnienie do ulgowych przejazdów, wynikające z niniejszej uchwały lub przepisów ustawowych, może korzystać tylko z jednego uprawnienia.