Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022-2023

Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022-2023

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2022-2023.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o firmie i jej doświadczeniu;
  2. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  3. Listę referencyjną;
  4. Proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego.

Oferty należy kierować pod adresem Spółki w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „ Oferta-badanie sprawozdania finansowego za lata 2022-2023” w terminie do 29 sierpnia 2021 roku (do godziny 12:00)

W związku z wystąpieniem błędu w powyższej dacie zgłaszania ofert wydłuża się termin do 9 sierpnia 2022r (do godziny 12:00).

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji warunków a także odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest Główna Księgowa – Monika Pasternak, tel. 83 343 27 95 wew. 15, 603 680 733