Opłaty dodatkowe

Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:

  1. jako 70 – krotność tej ceny za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu -196,00 zł
  2. jako 50 – krotność tej ceny za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 140,00 zł,
  3. jako 150 – krotność tej ceny za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – 420,00 zł,

Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu o 30% w razie jej natychmiastowego uiszczenia lub w terminie 7 dni od daty jej nałożenia.

Zwrot lub umorzenie opłaty dodatkowej może nastąpić po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% należnej opłaty dodatkowej o której mowa powyżej oraz przedłożeniu w terminie 7 dni nieokazanego w czasie kontroli:

  1. ważnego imiennego biletu okresowego zakupionego przed kontrolą
  2. ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

Obowiązuje od 13.07.2017 r. Uchwała Rady miasta XXIX/45/17 z dnia 31 maj 2017 r.