Uprawnienia do ulg

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/20/18
Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 26.02.2018 r.

WYKAZ

osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Biała Podlaska

I.Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

 1. dzieci w wieku do 4 lat – na podstawie oświadczenia opiekuna;
 2. osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość pasażera;
 3. osoby niepełnosprawne z orzeczoną: niepełnosprawnością w stopniu znacznym wraz z opiekunem,całkowitą niezdolnością do pracy,całkowitą niezdolnością do pracy oraz samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dokumentu potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność;
 4. zasłużeni honorowi dawcy krwi – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub aktualnej legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi oraz zasłużeni honorowi dawcy przeszczepu;
 5. dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością od 4 lat, i młodzież ucząca się z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 roku życia wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dla uprawnionego – na podstawie ważnej legitymacji wydanej według wzoru określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na podstawie dokumentu potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność, a dla opiekuna – na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu;
 6. młodzież ucząca się z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu co najmniej umiarkowanym, a także z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, od 16 do 25 roku życia wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dla uprawnionego – na podstawie ważnej legitymacji wydanej według wzoru określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na podstawie dokumentu potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność, a dla opiekuna – na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu;
 7. pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej;
 8. umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej – na podstawie ważnej legitymacji służbowej;
 9. osoby represjonowane, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej – za okazaniem ważnej decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ, stwierdzającej przyznane uprawnienia;
 10. osoby posiadające status weterana i weterana poszkodowanego za okazaniem ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, stwierdzającej przyznane uprawnienia;
 11. osoby świadczące pracę w nielegalnych organizacjach związkowych i politycznych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych – za okazaniem ważnej decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ, stwierdzającej przyznane uprawnienia;
 12. honorowi obywatele Miasta Biała Podlaska oraz zasłużeni dla Miasta Biała Podlaska – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub legitymacji potwierdzającej nadanie tytułu;
 13. pasażerowie w Europejskim Dniu Bez Samochodu;
 14. wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – na podstawie ważnego identyfikatora wolontariusza;
 15. pracownicy Urzędu Miasta Biała Podlaska lub innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Miasta Biała Podlaska w celu wykonywania obowiązków służbowych – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej wystawionej na Urząd Miasta Biała Podlaska;

II. Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnieni są:

 1. dzieci po ukończeniu 4 lat, a przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej – na podstawie oświadczenia opiekuna;
 2. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub ważnej legitymacji szkolnej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 3. studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub ważnej legitymacji studenckiej;
 4. osoby niepełnosprawne z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub dokumentu potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność;
 5. emeryci – na podstawie Bialskiej Karty Miejskiej lub legitymacji emeryta wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoba posiadająca więcej niż jedno uprawnienie do ulgowych przejazdów, wynikające z niniejszej uchwały lub przepisów ustawowych, może korzystać tylko z jednego uprawnienia.