Regulamin przewozu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Biała Podlaska

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin przewozu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Biała Podlaska, zwany dalej Regulaminem, określa:

 1. zasady przewozu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego i nadzorowanego przez miasto Biała Podlaska.
 2. uprawnienia i obowiązki pasażerów wynikające z zawarcia umowy przewozu.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. pojazd – środek transportu wykorzystywany w publicznym transporcie zbiorowym;
 2. przewóz – transport osób, bagażu i zwierząt;
 3. organizator – Prezydent Miasta Biała Podlaska, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 187, z późn. zm.);
 4. pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu zgodnie z warunkami określonymi w § 4;
 5. operator – Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska lub przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 6. opłata za usługi przewozowe – opłaty określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XV/12/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz zwolnień i ulg w opłatach za przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym, organizowanym przez Miasto Biała Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 1215, z późn. zm.);
 7. opłata dodatkowa – opłata określona w uchwale nr XXIX/45/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w środkach publicznego transportu zbiorowego w Białej Podlaskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2765);
 8. rozkład jazdy – określony na podstawie Prawa przewozowego plan kursów pojazdów, podawany do publicznej wiadomości poprzez określenie w minutach częstotliwości kursowania pojazdów lub planowanych godzin odjazdu pojazdu z przystanku autobusowego;
 9. kontroler – rozumie się przez to osobę upoważnioną do kontroli dokumentów przewozu i dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych albo bezpłatnych przejazdów w pojazdach komunikacji miejskiej.

§ 3. Miasto Biała Podlaska dąży do zapewnienia możliwie najlepszej jakości usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego.

§ 4. Zawarcie umowy przewozu następuje wraz z wejściem pasażera do pojazdu.

 

Rozdział 2. Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów

§ 5

 1. Pasażerowie korzystają z komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej na podstawie:
  1. biletu w formie elektronicznej czyli Bialskiej Karty Miejskiej lub przy pomocy aplikacji dostępnej w Białej Podlaskiej z telefonów komórkowych;
  2. biletów w formie papierowej emitowanych przez Operatora, dostępnych w stacjonarnych punktach sprzedaży;
  3. biletów w formie wydruku z bileterki zakupionych u kierowcy;
  4. dokumentów potwierdzających uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 2. Za brak biletu i/lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych odpowiada pasażer.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w punktach obsługi pasażera oraz innych stałych punktach na terenie miasta. Sprzedaż biletów w pojazdach jest uzupełnieniem sprzedaży stacjonarnej. 
 4. W pojazdach dostępne są wyłącznie bilety jednorazowe, 60 minutowe, ważne od momentu zakupu.
 5. Opłata za bilet, kupowany w pojazdach, powinna być uiszczona kwotą odliczoną. 
 6. Kierowca może odmówić sprzedaży biletu w przypadku gdy może to spowodować opóźnienie autobusu, a w szczególności w przypadku już występującego opóźnienia.
 7. Pasażer ma obowiązek skasować bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu. 

§ 6.

 1. Operator ma obowiązek wyposażyć pojazd w sprawne kasowniki umożliwiające dokonanie opłaty za przejazd.
 2. Pasażer kasujący bilet papierowy w kasowniku ma obowiązek sprawdzić czytelność nadruku, a w razie wątpliwości zgłosić ten fakt kierowcy autobusu. Jest to szczególnie ważne dla pasażerów zamierzających skorzystać z przesiadki do kolejnego autobusu.
 3. Pasażer, który zamierza zakupić bilet u kierowcy powinien wejść do pojazdu pierwszymi drzwiami.
 4. Pasażer ma obowiązek posiadać przez cały czas podróży i okazywać na żądanie kontrolera:
  1. ważny bilet,
  2. dokument uprawniający do korzystania z przejazdu ulgowego lub do przejazdu bezpłatnego.

§ 7.

 1. Prawo dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu w pojazdach publicznego transportu zbiorowego posiadają pracownicy Operatora oraz osoby fizyczne lub prawne w oparciu o zawarte z Operatorem umowy cywilnoprawne, posiadające upoważnienie Prezesa MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.
 2. Osoby kontrolujące, o których mowa w ust. 1, muszą legitymować się identyfikatorem służbowym umieszczonym w widocznym miejscu.
 3. Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:
  1. nazwę operatora;
  2. numer identyfikacyjny kontrolera;
  3. zdjęcie kontrolera;
  4. zakres upoważnienia;
  5. datę wystawienia i okres ważności;
  6. pieczęć i podpis operatora.

§ 8.

 1. Podczas kontroli pasażer jest zobowiązany umożliwić osobie kontrolującej szczegółowe obejrzenie biletu.
 2. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli braku odpowiedniego dokumentu przewozu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
 3. Osoba uprawniona do kontroli ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu, umożliwiającego ustalenie jego tożsamości.
 4. Pobranie przez osobę upoważnioną do kontroli opłaty dodatkowej w gotówce może nastąpić wyłącznie od pasażerów, którzy ukończyli 13 rok życia.
 5. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu o 30% w razie jej natychmiastowego uiszczenia lub w terminie 7 dni od daty jej nałożenia.
 6. Dokumentem na postawie którego może być wystawione wezwanie do zapłaty jest każdy dokument tożsamości, w tym legitymacja szkolna i studencka, który zawiera zdjęcie i nr PESEL.
 7. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości przez pasażera, osoba uprawniona do kontroli ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.
 8. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego jest podrobiony lub przerobiony, kontroler ma prawo go zatrzymać za pokwitowaniem. Zatrzymane bilety i dokumenty przekazywane są do siedziby Operatora, celem uruchomienia dalszego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Na każde żądanie pasażera kontroler jest obowiązany umożliwić mu spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformowanie o miejscu i terminach składania reklamacji i zażaleń.
 10. Osoba kontrolująca ma obowiązek informować pasażera o umieszczeniu jego danych w Krajowym Rejestrze Dłużników.

§ 9. Zwrot lub umorzenie opłaty dodatkowej może nastąpić po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% należnej opłaty dodatkowej w terminie 7 dni po przedłożeniu nieokazanego w czasie kontroli:

 1. ważnego imiennego biletu okresowego zakupionego przed kontrolą;
 2. ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

§ 10. W przypadku braku wpłaty należnej kwoty opłaty dodatkowej w wyznaczonym terminie doliczony zostanie ryczałtowy koszt przygotowania oraz ewentualnego wysłania przypomnienia lub ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty.

§ 11. Za zdewastowanie bądź zanieczyszczenie autobusu pasażer ponosi opłatę według kalkulacji Operatora.

 

Rozdział 3. Prawa i obowiązki pasażera

§ 12.

 1. Pasażer ma prawo do informacji o kursowaniu pojazdów oraz o warunkach przewozów osób, zwierząt i rzeczy.
 2. Pasażer ma prawo do kulturalnej, z poszanowaniem godności osobistej, obsługi przez kierowcę i osoby kontrolujące.
 3. Pasażer nieposiadający ważnego biletu okresowego, rodzinnego, imiennego lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego obowiązany jest natychmiast po wejściu do pojazdu skasować właściwy bilet wynikający z obowiązującej tabeli opłat taryfowych.
 4. Skasowany bilet należy zachować i okazywać w czasie kontroli.
 5. Szkody (np. pobrudzenia, rozdarcia odzieży itp.) wynikłe z winy Operatora należy natychmiast zgłosić kierowcy pojazdu.
 6. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu w pojazdach rzeczy i zwierząt na zasadach określonych uchwałą nr XXIX/44/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w środkach publicznego transportu zbiorowego w mieście Biała Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2892).
 7. W przypadku wyłączenia z ruchu pojazdu komunikacji miejskiej, uniemożliwiającego dalszą nim podróż, pasażer ma prawo do kontynuowania podróży kolejnym pojazdem na tej samej trasie z wykorzystaniem biletu skasowanego w pojeździe, który nie mógł kontynuować jazdy.
 8. Pasażer ma prawo składać wnioski i skargi na funkcjonowanie komunikacji miejskiej bezpośrednio do Operatora komunikacji miejskiej.

 

Rozdział 4. Zasady bezpieczeństwa i porządku w czasie jazdy

§ 13.

 1. Po wejściu do pojazdu pasażer zobowiązany jest do zajęcia miejsca i trzymania się uchwytów lub poręczy, szczególnie w przypadku zajęcia miejsca stojącego.
 2. Kierowca zobowiązany jest do:
  1. zasygnalizowania odjazdu,
  2. punktualnego podjeżdżania i odjeżdżania z przystanków autobusowych z zachowaniem czasu wynikającego z rozkładu jazdy, z uwzględnieniem standardów obowiązujących Operatora,
  3. podjeżdżania do przystanku początkowego, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy z uwzględnieniem standardów obowiązujących Operatora,
  4. zatrzymania się na przystanku oznaczonym „na żądanie”, w przypadku, gdy na takim przystanku oczekuje potencjalny pasażer oraz w przypadku gdy wewnątrz pojazdu pasażer zasygnalizuje chęć wysiadania poprzez naciśnięcie przycisku „STOP”,
  5. zmniejszenia prędkości, a w razie potrzeby zatrzymania pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie”, podczas ograniczonej widoczności (np. mgła, inny pojazd w zatoce przystankowej, duże opady deszczu lub śniegu, przystanek w miejscu nieoświetlonym) celem upewnienia się, że na przystanku nie znajdują się potencjalni pasażerowie. Wskazane czynności winny być dokonane w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe i tryb składania reklamacji

§ 14.

 1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie miasta Biała Podlaska kierować można do Operatora od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00:
  1. pisemnie lub osobiście: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2,
  2. telefonicznie: 83-343-27-95,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mzkbp.pl,
  4. faxem: 83-343-27-95.
 2. Skargi, reklamacje i wnioski wynikające z realizacji usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego rozpatrywane są przez Operatora.
 3. Pasażer oczekujący odpowiedzi na wniesione uwagi powinien podać dane kontaktowe.
 4. Skargi, wnioski oraz wpłaty z tytułu wystawionych przez kontrolerów wezwań do zapłaty przyjmowane są w Punktach Obsługi Pasażera w Białej Podlaskiej:
  1. Plac Wolności 10 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;
  2. ul. Kraszewskiego 12 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00;
  3. Rondo Dmowskiego – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 14:30; oraz w biurze MZK w Białej Podlaskiej Spółka z o.o. ul. Brzegowa 2 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00;
 5. Rozpatrzenie skargi, reklamacji lub wniosku następuje w terminie 30 dni od jej złożenia.
 6. Pasażer, który nie zgadza się z odpowiedzią Operatora na wniesioną skargę, reklamację lub wniosek ma prawo odwołać się do Organizatora publicznego transportu zbiorowego w terminie 7 dni – od dnia otrzymania odpowiedzi.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa w tym ustaw – Prawo przewozowe, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz Kodeksu Cywilnego.

 

Obowiązuje od 13 lipca 2017 r.
Załącznik do zarządzenie nr 164/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 13 lipca 2017 r.