Dla Pasażera

 • Jak uzyskać imienną Bialską Kartę Miejską (BKM)?
  Aby otrzymać imienną Bialską Kartę Miejską należy:
  • pobrać wniosek ze strony internetowej www.mzkbp.pl, lub w Punkcie Obsługi Pasażera (POP):
 • – ul. Kraszewskiego 12, (czynny: pon.- piątek w godz. 9:00 do 17:00) 
  – Rondo Dmowskiego (PKP), (czynny pon.- piątek 6:30 do 14:30)
  • wypełniony wniosek wraz ze zdjęciem złożyć w jednym z Punktów Obsługi Pasażera (POP)
  • okazać wymagane dokumenty w przypadku uprawnień do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych
  • odebrać Bialską Kartę Miejską w Punkcie Obsługi Pasażera, w którym został złożony wniosek
  • po spersonalizowaniu BKM, można wykupić bilet okresowy kub dokonać wpłaty na elektroniczną portmonetkę.
 • Co jest niezbędne do uzyskania BKM na okaziciela?
  Aby otrzymać BKM na okaziciela należy:
  • pobrać wniosek w Punkcie Obsługi Pasażera, lub naszej strony internetowej 
  • wypełniony wniosek złożyć w jednym z Punktów Obsługi Pasażera,
  • okazać wymagane dokumenty w przypadku uprawnień do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych
  • odebrać BKM w Punkcie Obsługi Pasażera, w którym został złożony wniosek, w określonym terminie ( czas oczekiwania – 10 dni roboczych),
  • przed pierwszą planowaną podróżą, wpłacić dowolną kwotę na tzw. e-portmonetkę (minimum – 10,00 zł, max – 250,00 zł).
 • Gdzie można kupić bilety komunikacji miejskiej MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.?
  Bilety jednorazowe, wieloprzejazdowe i bilety okresowe na przejazd komunikacją miejską, można kupić w Punktach Obsługi Pasażerów MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o..
  Bilety wieloprzejazdowe 60 minutowe sprzedawane są również w autobusach komunikacji miejskiej.
  Bilety jednorazowe i dobowe można kupić w punktach współpracujących z MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. (m.in. kioski Ruch, sklepy PSS ) na terenie Miasta Biała Podlaska.
 • Którą kartę wybrać imienną czy na okaziciela?
  Każdy z tych rodzajów kart ma swoje zalety:
  – BKM imienna –  jest przypisana do określonej osoby (zawiera zdjęcie, imię i nazwisko), możliwe jest zapisanie na niej uprawnień do ulg. Dzięki temu, użytkownik imiennej BKM nie musi nosić przy sobie dokumentów poświadczających prawo do ulgi lub bezpłatnych przejazdów. 
  W przypadku zagubienia lub kradzieży imiennej BKM, pasażer może zgłosić utratę karty telefonicznie lub osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera MZK. Utracona BKM imienna zostaje zablokowana. Po odnalezieniu karty można ją bezpłatnie odblokować w Punkcie Obsługi Pasażera MZK. MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. nie odpowiada za straty środków zgromadzonych na imiennej BKM w okresie 24 godzin od momentu zgłoszenia zaginięcia karty. Duplikat imiennej BKM wydawany jest na wniosek osoby, na którą wydana była poprzednia karta po uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu karty w kwocie 14,00 zł.  Środki pieniężne i informacje np. o ważnych biletach okresowych, zakodowane na zablokowanej BKM imiennej przepisywane są na duplikat imiennej BKM. 
  – BKM na okaziciela – nie zawiera danych osobowych. Celem wyrobienia  BKM należy zgłosić się w Punkcie Obsługi Pasażera i zakupić BKM doładowując jednocześnie kartę dowolną kwotą na elektroniczną portmonetkę. Minimalna kwota wpłaty wynosi 10,00 zł. W przypadku utraty karty, środki pieniężne zgromadzone na koncie zostają utracone.
 • Kto jest uprawniony do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej?
  Wykaz  osób uprawnionych do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Biała Podlaska  znajduje się w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVI/20/18 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 lutego 2018 roku  (dokument do pobrania poniżej).
 • Gdzie zgłaszać uwagi do funkcjonowania komunikacji?
  Uwagi dotyczące  funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz propozycje zmian w rozkładach jazdy, można zgłaszać do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. e-mailem na adres rozklad@mzkbp.pl, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 – dzwoniąc pod numer 83 343 27 95, 83 343 87 18 bądź 887 871 033. Oczekujemy również na listy przesyłane do nas na adres:
  Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.
  ul. Brzegowa 2
  21-500 Biała Podlaska
 • Gdzie można uzyskać informacje o zmianach w rozkładzie jazdy  komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej?
  Informacje o rozkładzie jazdy i zmianach w komunikacji można uzyskać: z ogłoszeń zamieszczanych  na przystankach komunikacyjnych, Punktach Obsługi Pasażerów, aplikacji myBus Biała Podlaska, którą można pobrać na telefon z naszej strony internetowej, w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00, dzwoniąc pod numer 83 343 27 95, oraz całodobowy numer 83 3438718, 501132947. 
 • Jakie są konsekwencje w przypadku braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi oraz postępowania niezgodnego z Przepisami Porządkowymi w Środkach Lokalnego Transportu Zbiorowego w Białej Podlaskiej?
  W przypadku braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego oraz nieprzestrzegania przez pasażera Przepisów Porządkowych, pasażer obowiązany jest uiścić opłatę za przejazd zgodnie z obowiązującą taryfą oraz opłatę dodatkową zgodnie z uchwałą nr XXIX/45/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 roku (dokument do pobrania poniżej).
 • Przedstawiamy aktualną tabelę opłat dodatkowych.
  Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc pod uwagę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego w wersji papierowej,  stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:
  a) jako 70 – krotność tej ceny, za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 196,00 zł.
  b) jako 50 – krotność tej ceny za, przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 140,00 zł.
  c) jako 150 – krotność tej ceny, za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – 420,00 zł.
 • W jakich sytuacjach można składać reklamacje od dodatkowej opłaty z tytułu przewozu osób w środkach publicznego transportu zbiorowego w Białej Podlaskiej ?
  Zwrot lub umorzenie opłaty dodatkowej może nastąpić po przedłożeniu w terminie 7 (siedmiu) dni nieokazanego podczas kontroli:
  • ważnego imiennego biletu okresowego zakupionego przed kontrolą,
  • ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, oraz uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% należnej opłaty dodatkowej, o której mowa w § 2  Uchwały Rady Miasta XXIX/45/17 z dnia 31 maja 2017 r. 
 • Co należy zrobić żeby nie mieć kłopotów podczas kontroli?
  Aby podróż autobusem nie zakończyła się wezwaniem do zapłaty trzeba przestrzegać następujących zasad:
  • pasażer powinien posiadać ważny bilet podczas przejazdu.
  • bilet jednorazowy powinien zostać skasowany niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
  • pasażerowi nie wolno posługiwać się biletem otrzymanym od innego pasażera. Korzystając z ulgi, należy posiadać przy sobie dokument do niej uprawniający – nie dotyczy imiennej BKM. Nie należy zabierać do autobusu rzeczy, które są wyłączone z przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami porządkowymi obowiązującymi w Środkach Lokalnego Transportu Zbiorowego w Białej Podlaskiej.
 • Gdzie można składać skargi wnioski, reklamacje i zażalenia?
  Skargi, wnioski, reklamacje  i zażalenia, mogą być złożone w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mailowej w Urzędzie Miasta Biała Podlaska lub w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Białej Podlaskiej Sp. z o.o..   Reklamacje, skargi, zażalenia i wnioski należy składać na adres:
  • Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; 21-500 Biała Podlaska
     Tel/fax (083) 343-66-92,  e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl; www.bialapodlaska.pl
  • Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska
     Tel/fax : (83) 343-27-95,  e-mail: sekretariat@mzkbp.pl
 • Co to jest personalizacja Bialskiej Karty Miejskiej?
  Personalizacja BKM, to zapisanie na karcie danych osobowych użytkownika wraz ze zdjęciem, co pozwoli na identyfikację pasażera korzystającego z komunikacji miejskiej.
 • Czy Bialską Kartę Miejską mogą posiadać tylko mieszkańcy Białej Podlaskiej?
  Bialską Kartę Miejską, może posiadać każdy użytkownik komunikacji miejskiej, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • Czy jeśli posiadam BKM z uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów lub na mojej karcie jest zapisany ważny bilet okresowy to mogę korzystać z elektronicznej portmonetki i przewozić inne osoby?
  Tak, każda BKM może być jednocześnie nośnikiem biletu okresowego oraz elektroniczną portmonetką. Przy wsiadaniu do pojazdu i przyłożeniu karty do kasownika, w pierwszej kolejności zostanie zarejestrowany ważny bilet okresowy. Jeśli bilet okresowy jest nieważny a na elektronicznej portmonetce mamy zakodowaną odpowiednią ilość środków potrzebnych do wniesienia opłaty za przejazd zgodnie z obowiązującym cennikiem możemy skasować bilet za siebie lub inne osoby.
 • Czy muszę wymienić swoją BKM, jeśli np. zmieniłem/am adres zamieszkania, szkołę lub tracą ważność ulgi zapisane na karcie?  
  Bialskiej Karty Miejskiej nie trzeba wymieniać. Gdy nabywamy lub tracimy uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, w celu aktualizacji danych należy zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Pasażera z ważnym dokumentem poświadczającym prawo do ulgi, aktualnym dokumentem oraz BKM, nowe dane zostaną zapisane na naszej Karcie.
 • Jaki jest okres ważności Bialskiej Karty Miejskiej?
  Ważność Karty, zdefiniowanej w systemie, jako normalna, określa się na 10 lat. Karty ulgowe i bezpłatne ważne są w okresie obowiązywania uprawnień. 
 • Jak przedłużyć uprawnienia do ulg na imiennej Bialskiej Karcie Miejskiej?
  Aby kupić bilet ulgowy na imienną Kartę Miejską, należy wcześniej zapisać na karcie uprawnienia do ulgi. Okres jest ustalany na podstawie ważności dokumentów uprawniających do ulgi. Aby przedłużyć uprawnienia do ulg należy udać się do Punktu Obsługi Pasażera i okazać przedłużoną legitymację studencką lub szkolną.
 • Czy student, który ukończył 25 rok życia może korzystać z ulgowych przejazdów?
  Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska z 26 lutego 2018 r nr XXXVI/20/18, studenci studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) mają prawo do przejazdów ulgowych bez względu na wiek. Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest imienna BKM lub ważna legitymacja studencka.
 • Czy słuchacze studium policealnego mogą korzystać z przejazdów ulgowych?
  Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XXXVI/20/18 Rady Miasta Biała Podlaska  z 26 lutego 2018 r. , słuchacze studium policealnego maja takie  prawo, nie dłużej niż  do ukończenia 21 roku życia.
 • Czy renciści mają prawo do zniżek?
  Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/20/18 Rady Miasta Biała Podlaska z 26 lutego 2018 r., renciści nie mają prawa do przejazdów ulgowych.
 • Czy osoba niepełnoletnia może złożyć wniosek?
  Wniosek za osobę do 12 roku życia wypełnia i składa oraz odbiera kartę opiekun prawny dziecka. Małoletni w wieku 13-18 lat może sam złożyć wniosek i odebrać Kartę.
 • Na czym polega skasowanie z elektronicznej portmonetki za inne osoby?
  W przypadku korzystania z BKM, z tzw. Elektronicznej Portmonetki, podczas podróży, z tego samego przystanku w tym samym autobusie można dokonać maksymalnie 5 skasowań, tj.: skasowania za siebie i do 4 skasowań za współpasażerów przy użyciu przycisku N (bilet normalny) lub U (bilet ulgowy). Podczas wysiadania z autobusu wystarczy raz przyłożyć kartę do kasownika bez wciskania dodatkowych przycisków, aby wyrejestrować siebie i współpasażerów i otrzymać zwrot wynikający z liczby przejechanych przystanków.
 • Czy można posiadać więcej niż jedną imienną BKM?
  Nie. Każdy Pasażer może posługiwać się tylko jedną imienną kartą miejską.

(Dz.U.Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 1060) Uchwała nr XXXVI/20/18 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz zwolnień i ulg w publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2765 ) Uchwała nr XXIX/45/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w środkach publicznego transportu zbiorowego w Białej Podlaskiej

Regulamin przewozu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Biała Podlaska (Zarządzenie nr 85/18 Prezydenta Miasta Biała Podlaska)