RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

 

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

 

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. ul. Brzegowa 2 21-500 Biała Podlaska

 

Kim jest inspektor danych w MZK Biała Podlaska Sp. z o.o. i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (odo@mzkbp.pl) lub listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Brzegowa 2 21-500 Biała Podlaska

 

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustaw o:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983.)

 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe klientów:

Imię, Nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, adres, nr telefonu, adres e-mail,

Administrator może też przetwarzać dane charakteryzujące sposób wykorzystania usług oferowanych przez MZK Biała Podlaska Sp. z o.o. takich jak:

  • Data czas i miejsce skasowania biletu
  • Data czas i miejsce zakupu biletu
  • Data czas i miejsce kontroli biletu

Dane te są wykorzystywane do celów reklamacyjnych oraz statystycznych.

Dane osobowe są przechowywane przez cały okres ważności karty.

Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem organów uprawnionych zgodnie z zapisami RODO.

 

Masz prawo:

uzyskać dostęp do swoich danych,

zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,

usunąć swoje dane,

wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

osobiście w każdym POP

elektronicznie na adres odo@mzkbp.pl

listownie na adres Miejski Zakład Komunikacyjny w białej Podlaskiej Sp. z o.o. ul. Brzegowa 2 21-500 Biała Podlaska

 

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).

 

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).