Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Miejski  Zakład  Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2016.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o firmie i jej doświadczeniu;
  2. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  3. Listę referencyjną;
  4. Proponowaną cenę za badanie sprawozdania.

Oferty należy kierować pod adresem Spółki w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „Oferta – badanie sprawozdania finansowego 2016” w terminie do 12 października 2016 roku (do godziny 12.00).

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji warunków a także odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Główna Księgowa – Anna Pawlikowska,   tel.  83 343 27 95 wew. 15.

Rada Nadzorcza MZK dokona wyboru oferty na posiedzeniu w październiku.

 

 

 

 Prezes Zarządu

            Bogdan Kozioł