Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

Miejski  Zakład  Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz rozliczenie rekompensaty w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego za  rok obrotowy 2017.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o firmie i jej doświadczeniu;
  2. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  3. Listę referencyjną;
  4. Proponowaną cenę za badanie sprawozdania.

Oferty należy kierować pod adresem Spółki w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „Oferta – badanie sprawozdania finansowego 2017” w terminie do 15 października 2017 roku (do godziny 12.00).

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji warunków a także odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Główna Księgowa – Anna Pawlikowska,   tel.  83 343 27 95 wew. 15.

  Prezes Zarządu

            Bogdan Kozioł